KÖLKED

Üdvözöljük a gólyák földjén!

   

 Kölkedről

Önkormányzat

Hírek

Oktatás, Kultúra

Turizmus

Civil szervezetek

Galéria

tANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

Kölked Község Önkormányzata

7717 Kölked, II. Lajos u. 12.

Tel.: 69/384-181

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

Hatályos: 2018. április 23-tól
 

1.) A tanyagondnoki szolgálat célja:              

 • A kistelepülés – Kölked lakosságszáma 1048 fő, külterületi lakott területen élők száma 76 fő – társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszafordítása,
 • az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése,
 • Erdőfű külterületi lakott helyen az életfeltételek javítása,
 • a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
 • az önkormányzat által nyújtott szociális alapfeladatok kiépítésének és működésének elősegítése,
 • települési, településrészi funkciók bővítése,
 • közösségfejlesztés, a helyi társadalom és civil szféra erősítése,
 • Erdőfű külterületi lakott helyen a jobb életminőség elérése,
 • kiegészítő feladatok ellátása,
 • Önkormányzati feladatok ellátását segítő közvetett szolgáltatások nyújtása.

2.) Tanyagondnoki szolgálat együttműködése más intézményekkel és szervekkel:

A tanyagondok rendszeres kapcsolatot tart:

 • a háziorvossal (vegyes háziorvosi körzet)
 • Fritsch János egyéni vállalkozóval, aki a konyhát üzemelteti,
 • a Majsi Idősek Klubja vezetőjével és a  Kölkeden tevékenykedő két házigondozóval,
 • a Mohácsi Családsegítő Szolgálattal,
 • a Mohácsi Gyermekjóléti Szolgálattal,
 • a védőnői szolgálattal,
 • az általános iskola és óvoda vezetőjével,
 • az Erdőfű Fejlesztéséért Egyesület vezetőjével,
 • az Újmohácsi önkormányzat tanyagondnokával.

3.) Ellátandó célcsoport jellemzői

A külterületen élők demográfiai mutatói:

14 év alatti: 4 fő,

14 - 60 év közötti: 23 fő,

60 év feletti: 49 fő.

Munkanélküliek száma: jelenleg nincs adat.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül: jelenleg nincs adat.

Közfoglalkoztatásban résztvevő: jelenleg nincs adat.

Éves szinten  általában 3-4 fő vesz részt közmunkában, akik Erdőfű közterületeit tartják rendben.

Közszolgáltatások Erdőfűn:

 • egészséges ivóvíz biztosítása (Erdőfűn két közkút van a zárt lakott részen, a lakóházak kb. 25%-ában van vezetékes víz),
 • közvilágítás biztosítása,
 • konténeres szemétszállítás.

Kapcsolattartás civil szervezetekkel:

Erdőfű külterületi lakott helyen az Erdőfű Fejlesztésért Egyesület működik, az önkormányzat az egyesület működéséhez, a közösségi élet folytatásához térítésmentesen önkormányzati tulajdonú buszt biztosít.

4.) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott alapfeladatokat Kölked külterületi lakott helyen lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező nagykorú, mozogásában korlátozott vagy akadályozott, egyéb rászoruló személy igényelheti. A kérelmet a polgármesternél kell benyújtani. A rászorultság megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)  rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a vagyont nem kell vizsgálni.

Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgáltatást térítésmentesen biztosítja.

A szolgáltatás során használt dokumentációk:

 • A tanyagondnoki szolgáltatás első alkalommal történő igénybevételekor szükséges egy „Ellátotti nyilatkozat” kitöltése és aláírása. Az igénybe vevő arról nyilatkozik, hogy az igénybevétel időpontjában milyen más szociális alapszolgáltatásban részesül (1. sz. melléklet).
 • Tevékenységi naplót kell vezetni a jogszabályban megjelölt formában és tartalommal (2. sz. melléklet). 
5.) Tanyagondnoki gépjármű:

Gyártmánya: Ford

Típusa: Transit

Rendszáma: LJE 366

A szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele a személyszállításra és kisebb áruszállításra is alkalmas gépjármű. A szakmai ajánlás 8+1 férőhelyes személyszálllításra vizsgáztatott gépjármű, mely alkalmas gyermekek és idős, mozgásukban korlátozott személyek szállítására. A gépjármű közlekedéstechnikailag biztonságos, fenti feltételeknek megfelel.

6.) Kapcsolattartás:

a.)Az önkormányzat és a tanyagondnoki szolgáltatást igénybevevő között a kapcsolatot a tanyagondnok tartja.

A kapcsolattartás formái:

 • az önkormányzat rendelete által alanyi jogon igénybe vehető szolgáltatás esetében kapcsolattartás az igénybevételkor történik, pl. adott szolgáltatás elvégzésének elismerésével (menetlevél aláírás)
 • hivatalból megállapított jogosultság esetén, illetve a tanyagondnok szóban vagy írásban értesíti az érintett személyt a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.

b.)    Tanyagondnoki közreműködés az önkormányzat és intézményei, valamint a lakosság közötti kapcsolattartásban.

A kapcsolattartás formái:

 • szóbeli kapcsolattartás a lakossággal
 • közreműködés az önkormányzati levelek kézbesítésében
 • a feltárt problémák tolmácsolása az önkormányzat és az intézményei felé.

7.) A tanyagondnoki szolgálat által ellátott feladatok:

a.)  szociális alapellátási feladatok:

 • ebéd kihordása,
 • családsegítő szolgálat igénybevételéhez történő személyszállítás

b.) egyéb szolgáltatás jellegű feladatok:

 • személyszállítás (betegek háziorvoshoz és szakrendelőbe szállítása, önkormányzati és települési rendezvényekre - Falunap, Idősek Napja, stb.- szállítás)
 • részvétel erdőfűi rendezvények szervezésében, lebonyolításában,
 • egyéb nem részletezett szolgáltatás jellegű feladatok.
c.) biztosított szolgáltatási elemek:
 • étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,
 • szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg,
 • lakhatás: az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy helyzethez igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi életben való részvételt, illetve a családtagok közötti kapcsolat fenntartását,
 • megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják,
 • közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.

8.) A tanyagondnok által ellátott feladatok részletezése a feladatellátás tartalmának,    módjának, rendszerességének, illetve az ellátottak körének meghatározásával:

 • Étkeztetés
 • A feladatellátás tartalma: az Szt.-ben meghatározott étkezési feladat, a napi egyszeri meleg étel biztosítása kiszállítással, az önkormányzat konyhájáról,  azok számára, akik önmaguknak , illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel erről gondoskodni nem tudnak.


A feladatellátás módja: a rászoruló elviszi az ebédet vagy a tanyagondnok a lakására szállítja.

            A feladatellátás rendszerezése: igény alapján.

Az ellátottak köre: szociálisan rászorulók, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek gondoskodni a napi egyszeri meleg étkezésről.

 • A családsegítő szolgálat igénybevétele

A feladat ellátás tartalma: kérése alapján a külterületen élő, a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy helyszínre, illetve lakhelyére szállítása a családsegítő szolgálat helyi ügyfélfogadásakor.

A feladatellátás rendszeressége: esetenként.

          

Az ellátottak köre: a településen élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, illetve családok.

 • Betegszállítás háziorvoshoz, illetve más egészségügyi intézménybe

A feladatellátás tartalma: a szolgáltatás az önkormányzat kötelező feladatai között nevesített egészségügyi alapellátás igénybevételéhez kapcsolódik, megteremtve a külterületi lakott területen élők esélyegyenlőségét, illetve a heti egy alkalommal háziorvosi rendelésre való eljutásának biztosítását.

A feladatellátás módja: szállítás oda és vissza. A szállítás történhet a településen gyülekezőhely kijelölésével, illetve az érintett személy háztól való szállítással, amit az adott személy egészségügyi állapot szerinti rászorultsága határoz meg.

            A feladatellátás rendszeressége: igény szerint.

Az ellátottak köre: azok a rászorultak, akik maguk, illetve családjuk szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve számukra az nagy  terhet jelentene.

 • Munkanélküliek szállítása hivatalos kapcsolattartás céljából

A feladatellátás tartalma: azon mozgásukban korlátozott munkanélküliek szállítása, akik maguk nem tudják megoldani a közlekedésüket azokban az időpontokban, amikor kapcsolattartás céljából meg kell jelenniük.

            A feladatellátás módja: csak kivételes esetekben.

            A feladatellátás rendszeressége: igény szerint.

            Az ellátottak köre: azok a rászorultak, akik közlekedésükről más módon nem tudnak

gondoskodni, illetve számukra az  aránytalanul nagy anyagi terhet jelentene

 • Önkormányzati, illetve egyéb rendezvényre szállítás

A feladatellátás tartalma: a rászorulók szállítása az önkormányzat által szervezett, valamint egyéb  közösségi rendezvényre.

            A feladatellátás módja: az indulás és az érkezés a rendezvény időpontjaihoz igazodik,

            mindig előzetesen meghírdetett.  A szállítás csoportosan történik, de egyéni igények is

            teljesíthetők.

            A feladatellátás rendszeressége: igény szerint.

            Az ellátottak köre: azok a rászorultak, akik a közlekedésükről más módon nem tudnak

            gondoskodni, illetve számukra az aránytalanul nagy terhet jelentene.

9.) A tanyagondnoki szolgáltatás közzétételének helyi módjai:

 • hirdetmény formában, egyúttal
 • az önkormányzat honlapján, illetve
 • Kölkedi Hírmondóban,
 • személyes kapcsolat útján.

 

10.) A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevők jogai:

a)  A tanyagondnoki szolgáltatást igénybevevő ellátottnak szociális helyzetére, egészségügyi és mentális állapotára tekintettel joga van teljeskörű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülő számára az Szt-ben meghatározott általános és speciális jogokat biztosítani kell. A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

 

b) Az ellátást igénybevevőnek joga van a szolgálat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. A közös önkormányzati hivatal jegyzője és a tanyagondnok minden évben közös tájékoztatót készít a szolgálat gazdálkodásáról, melyet az önkormányzati  hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján tesz közzé. A tanyagondnok a szolgáltatást az igénybe vevőt megillető jogokat – különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi – lelki egészséghez való jogot - tiszteletben tartva végzik.

 

c)  Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az ellátott egészségi állapotáról, személyes körülményeiről, jövedelmi viszonyáról, különös figyelemmel a szociális rászorultságának tényére, illetéktelennek a szolgálat nem adhat információt. Ha a szolgáltatást igénybevevő személy betegsége miatt gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni a betegek jogait szabályozó rendelkezésekre.

 

d)  A tanyagondnoki szolgálat tevékenysége ellen a polgármesternél lehet panaszt benyújtani, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és a panasztevőt értesíti a vizsgálat eredményéről. Ha a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez fordulhat.


e.) Az ellátottak jogvédelme

 • az ellátottjogi képviselő adatai:

Neve: Bánkiné Bosnyák Frida

Címe: 7100 Szekszárd, Mérey u. 35.

Telefonszám: 06-20/489-9604

E-mail címe: bosnyak.frida@obdk.hu

 • a fenti elérhetőségek esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06-80/620-055

Az ellátottjogi képviselő elérhetősége az önkormányzat  hirdetőtábláján, valamint a tanyagondnoki gépkocsiban folyamatosan kifüggesztve.

11.) A tanyagondnoki szolgálat létszáma, a tanyagondnok képzettsége:

Az önkormányzat a tanyagondnoki tevékenységet egy fő tanyagondnok alkalmazásával biztosítja, aki a törvény által előírt képesítési feltételeknek megfelel.

12.) A tanyagondnok, erdőfűi és a külterületi lakosság ellátásán túl, szabad kapacitása terhére,  esetenként ellátja az alábbi feladatokat:

 • Személyszállítás

A feladatellátás tartalma: óvodások és általános iskolások rendezvényre szállítása az intézményvezető által megbízott felnőtt kísérettel; segítségnyújtáshoz, kirándulásokhoz, táborozáshoz, színházlátogatáshoz, tanulmányi versenyekre történő eljutáshoz.

            A feladatellátás módja: szállítás oda és vissza, gyülekezőhelyi indulással.

            A feladatellátás rendszeressége: esetenként, igény szerint.

Az ellátottak köre: a közösségi óvodások, általános iskolások és felnőtt kísérőik.

 • Részvétel önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításban

A feladatellátás tartalma: személyek (szervezők, részvevők) és eszközök szállítása, a művelődésszervező munkájának segítése, a felmerült problémák kezelése.

A feladatellátás módja: a főszervező határozza meg.

A feladatellátás rendszeressége:  a rendezvény jellegétől és időtartalmától függően, a gépjárművezetésre vonatkozó szabályok betartásával.

            Az ellátottak köre: a főszervező határozza meg.

 • Egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok

A feladatellátás tartalma:  azok a tevékenységek, amelyek egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak (önkormányzati összeírás, önkormányzati anyagbeszerzés, közmunkások irányítása, felügyelete stb.)

            A feladatellátás módja: polgármester utasítása alapján.

            A feladatellátás rendszeressége: esetenként.

 

Kölked, 2018. április 16.

A tanyagondnoki szolgálat szakmai programját Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 74/2018. (IV. 16.) számú határozatával jóváhagyta.